En
کنترل کیفیت و تستهای لوله ایزو پایپ

تولید لوله ایزوپایپ در همه مراحل از ورود مواد اولیه به کارخانه و در جریان فرآیند تولید و پس از آن تا مرحله بسته بندی تحت آزمایشات دقیق کنترل کیفی و همچنین تستهای مختلف براساس استانداردهای معتبر مربوطه قرار می گیرد.

RESET